Bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 07/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 05 dự án; Trên địa bàn huyện Ea H’leo 01 dự án; Trên địa bàn huyện Cư M’gar 01 dự án; Trên địa bàn huyện Krông Pắc 01 dự án; Trên địa bàn huyện M’Drắk 01 dự án.

Quyết định giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu tổ chức lập hồ sơ mời thầu đối với các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Pắc, M’Drắk tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và danh mục dự án cần thu hồi đất.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Trả lời