Có người mất cơ hội vào phút cuối

Có người đánh mất cơ hội vào phút cuối.

Khách hỏi lần 1 để tham khảo giá, nắm thông tin thị trường/biết giá cả (đồng thời theo dõi bạn hoạt động thế nào bạn).

Khách hỏi bạn lần 2 vì đã chọn được sản phẩm/dịch vụ ưng ý (mong nhờ tư vấn để rõ hơn).

Khách hỏi bạn lần 3 vì ưng sản phẩm/dịch vụ và an tâm về uy tín của bạn (hỏi để chốt).

Thời cơ chín mùi nhưng bạn lại nản với tâm lý hỏi mãi chả chốt được gì mất công “đôi khi chốt và mất cơ hội” chỉ tích tắc.

Trả lời