Phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Cụ thể: Dự án Trung tâm với diện tích 5.628,3m2 đất.

Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 818/TL-VPĐKĐĐ do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 01/9/2016. Do Công ty Cổ phần thương mại Phúc Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây.

Trả lời