Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim tại các huyện Cư Kuin, Krông Pắc, Krông Năng, Ea H’leo.

Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim.

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim.

Theo đó, Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim đối với diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng tại các huyện: Cư Kuin, Krông Pắc, Krông Năng, Ea H’leo.

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng 2.625,65 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 2.494,61 ha: Bao gồm đất trồng cây hàng năm 11,19 ha, đất trồng cây lâu năm 1.959 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,50 ha, đất rừng sản xuất (rừng trồng) 366,64 ha, đất sản xuất nông nghiệp 157,28 ha; Đất phi nông nghiệp 129,81 ha; Đất chưa sử dụng 1,23 ha.

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng nêu trên theo đơn vị trực thuộc Công ty, địa giới hành chính (cấp huyện, cấp xã).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nội dung chi tiết tại đây.

Trả lời