Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc thu hồi 54,77ha đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; Giao 54,77ha đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Theo đó, Thu hồi 54,77ha đất tại vị trí, ranh giới được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 701/TL-VPĐKQSDĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày 25/12/2007.

Lý do thu hồi đất UBND thành phố Buôn Ma Thuột thống nhất nhận bàn giao quỹ đất nêu trên để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu hồi và bàn giao đất trên thực địa; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý diện tích đất nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Trả lời