Giao đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2503/QĐ- UBND về việc giao 2.680,4m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Giáo xứ Kim Phát để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Hra Êa Hning).

Theo đó, Giao 2.680,4m2 đất thuộc thửa đất số 5730, tờ bản đồ địa chính số 26 tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Giáo xứ Kim Phát để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Hra Êa Hning).

Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 1889/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC, do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 28/02/2019. Giao đất không thu tiền sử dụng đất; Sử dụng ổn định lâu dài.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Giáo xứ Kim Phát; Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giáo xứ Kim Phát có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, ranh giới, diện tích đất được giao; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan khi sử dụng đất.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *