Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể: Phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 với nội dung: Dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk với diện tích đất 12,81 ha.

Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 4216/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 26/3/2019.

UBND huyện Krông Búk có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Xem cụ thể TẠI ĐÂY.

Trả lời