Cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô thuê đất tại xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk

Ngày 20/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô thuê 6.011,8m2 đất tại xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Sân phơi, nhà kho kết hợp trụ sở làm việc.

Theo đó, Cho thuê 6.011,8m2 đất thuộc thửa đất số 28, tờ bản đồ địa chính số 30 tại xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Sân phơi, nhà kho kết hợp trụ sở làm việc.

Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 504/TL-VPĐKĐĐ, do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 26/5/2016. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 18/02/2069; Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Quyết định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa; ký Hợp đồng thuê đất với Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô; thông báo cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được giao; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đất đai hiện hành khi sử dụng đất.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Trả lời